1. หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลในหลายประเทศต้องออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศ ประเทศไทยเองก็เช่นกัน ซึ่งการออกมาตรการต่างๆนั้นไม่พียงส่งผลกระทบต่อสังคม ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกทำให้เข้าสู่“ภาวะถดถอย”การค้าและการลงทุนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเกิดการชะลอตัว หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวและปรับรูปแบบการทำงานด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จากการตลาดเดิมๆ นั่นคือตลาดออฟไลน์ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตลาดออนไลน์มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ที่ยังขาดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการสร้างกลยุทธ์เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ ไม่สามารถเข้าสู่การแข่งขันการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพได้ผนวกกับสถานการณ์ที่เริ่มมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น อาจส่งผลให้เสียโอกาสในการยกระดับได้อย่างยั่งยืน

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ริเริ่ม “โครงการ ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19” ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการตลาดออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น มีความพร้อมและเข้าสู่สนามแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้อย่างแข็งแกร่
นั่นเองค่ะ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ความรู้แนวคิดและทักษะให้กับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไป ในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและทำการตลาดออนไลน์บนตลาดกลางออนไลน์ (E-marketplace)
2.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความพร้อมในการทำตลาดธุรกิจแบบ B2C สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่กลุ่มตลาดในประเทศบนตลาดกลางออนไลน์ (E-marketplace)

3. กลุ่มเป้าหมาย

3.1 ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้า ภาคบริการ และ ภาคการผลิต ทั่วประเทศ
3.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP ทั่วประเทศ
3.3 ผู้สนใจ และ บุคคลทั่วไป ทั่วประเทศ

4. ขั้นตอนการสมัคร