กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แฟกซ์ 0 2354 3299
อีเมล์ smesgrowup@gmail.com