หลักสูตร Big Data ขุมพลังของการตลาดออนไลน์ B2C

12banner_day2-min
รายละเอียด

วิทยากรผู้สอน

Avatar
วิทยากร : ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง) นักวิชาการ Data Scientist ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Coraline Co.,Ltd. ผู้เขียนหนังสือ Big Data Series I-III นักเรียนทุนรัฐบาลอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data ประสบการณ์ กว่า 10 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเวลา : อบรบแบบ Live สด พร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา : 10.00 – 17.00 น.
เวลาเรียน : รวม 6 ชม.

คำอธิบายหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างมุมมองทางธุรกิจและนวัตกรรม หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ความความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) และการใช้ประโยชจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ทั้งทางด้านกลยุทธ์องค์กรและการบริหารงาน โดยเน้นแนวทางในการทำความเข้าใจปัญหา และการวางเป้าหมายที่ชัดเจน
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ต้องการสร้างมุมมองทางธุรกิจให้ผู้ที่สนใจ โดยปูพื้นฐานด้าน Data Analytics รวมไปถึงอธิบายวิธีการออกแบบสมการโมเดลตัวเลขเบื้องต้น และการเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้เห็นภาพของการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนการวางแผนระบบทีมงานและการเปลี่ยนแปลงการทำงานขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้สูงสุด ก่อให้เกิดการพัฒนาด้าน Digital Transformation ได้อย่างแท้จริง

ประโยชน์ที่ได้รับ
1) เข้าใจในหลักการและสามารถนำไปประยุกต์ด้านการจัดการ Data Analytics
2) เข้าใจหลักการของ Big Data
3) สามารถวางแผนการทำงานเพื่อก่อให้เกิด Digital Transformation ได้

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

1. Introduction

 • Technology Disruption Abounds
 • What is Big Data
 • Big Data Ecosystem
 • How to create the ER Diagram
 • How to create the Data Flow Chart
 • Data Management and Governance

2. Who are Data Experts

 • Data Engineer
 • Data Scientist
 • Data Analyst

3. Data Analytic

 • Business Understanding
 • Data Understanding
 • Data Preparation
 • Modeling
 • Evaluation
 • Deployment
 • Basic Statistical Modeling and Machine Learning
 • Regression
 • Classification
 • Clustering
 • Co-occurrence Grouping
 • Similarity Matching
 • Introduction to Optimization
 • Economic Order Quantity

4. Digital Transformation

 • Why we need to be transformed?
 • How to transform the Organization

5. Real Cases

***ผู้เข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้รับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 80% ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ระบบออกให้อัตโนมัติ)