หลักสูตร วิเคราะห์ เจาะลึก สร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Big Data Analytics

dipgoogle_cover_bigdata
รายละเอียด

วิทยากรผู้สอน

DIProm Transformation
วิทยากร : คุณนายพิพัชร โชพิมาย CEO/Innovation Provider บริษัท พี พลัส คอร์ปอเรชั่นไวด์ จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการ : 16-18 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
เวลาเรียน : รวม 3 วัน

คำอธิบายหลักสูตร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยี Digital Transformation ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
  2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs นำเทคโนโลยี Digital Transformation มาเป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงการดำเนินธุรกิจขององค์กร
  3. เพื่อเพิ่มผลิตภาพการดำเนินธุรกิจขององค์กรด้วยเทคโนโลยี Digital Transformation

เนื้อหาการฝึกอบรม

 1. การวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูล ด้วยการคิดเชิงวิพากษ์ (Exploratory Data Analysis with Critical Thinking)
 2. การสร้างนวัตกรรมและกลยุทธ์ทางธุรกิจจากข้อมูลเชิงลึก
 3. การประยุกต์ใช้ Big data Work Process กับธุรกิจเพื่อสร้างกลยุทธ์ในยุคการตลาดดิจิทัล
 4. การประยุกต์ใช้งาน Google Data Studio กับงานธุรกิจ
 5. การประยุกต์ใช้งาน Big Data & Power BI กับธุรกิจ
 6. Power BI Quick Start
 7. ภาพรวมของธุรกิจในโลก Digital Marketing ในปัจจุบัน และการทำ Digital Transformation เพื่อให้ทันกับการแข่งขันแห่งยุค Disruptive
 8. การเลือกใช้ Visualization รูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Power BI
 9. การออกแบบและสร้าง Dashboard ด้วย Power BI เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก (Insight)
 10. Data-Driven Marketing และ Personalize Marketing กลยุทธ์การประยุกต์ใช้ Data เพื่อการตลาดยุค 4.0

วิทยากร

 1. นายพิพัชร โชพิมาย CEO/Innovation Provider บริษัท พี พลัส คอร์ปอเรชั่นไวด์ จำกัด
 2. นายสุชาติ พงศธรคุโณปการ ที่ปรึกษาด้าน Business Intelligence and Data Analytics บริษัท พี พลัส คอร์ปอเรชั่นไวด์ จำกัด
 3. นายณรรท เมธีนิธิกร Data Scientist บริษัท พี พลัส คอร์ปอเรชั่นไวด์ จำกัด

แขกรับเชิญ

 1. นายวุฒิชัย กวินปรีชารักษ์ ‪(โค้ชกวาง) ที่ปรึกษาธุรกิจ และ เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์สิ่งพิมพ์ ครบวงจร World Print,
  นิตยสาร SMESecret, SMESecret 4k Studio (Production house & Organizer)
 2. คุณจิตรงาม พราหมณีนิล ผู้บริหาร K-Print และ ผู้ก่อตั้งเพจ Package Style