หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม ERP+MRP เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ

dipgoogle_cover_erp
รายละเอียด

วิทยากรผู้สอน

DIProm Transformation
วิทยากร : ดร.เอกรินทร์ แสงธรรมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอคคลาวด์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ERP และ MRP on cloud

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการ : 24-26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์
เวลาเรียน : รวม 3 วัน

คำอธิบายหลักสูตร

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้วยการใช้โปรแกรม ERP มาประยุกต์ใช้สำหรับดำเนินการธุรกิจเพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการฝึกอบรม

  1. ความสำคัญของระบบ ERP และระบบการผลิตสำหรับธุรกิจ SMEs
  2. ภาพรวมของโปรแกรม ERP สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต
  3. การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการใช้งานโปรแกรม ERP
  4. การประยุกต์ใช้โปรแกรมและระบบในภาคการผลิต
  5. การเชื่อมต่อกับระบบติดตามการผลิต และอุปกรณ์ต่าง ๆ

วิทยากร

ดร.เอกรินทร์ แสงธรรมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอคคลาวด์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ERP และ MRP on cloud