ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเป็นไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจ ทั้งการผลิต การค้าและการบริการ ที่ต้องเผชิญกับการพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และเติบโตแบบก้าวกระโดด เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำหลักสูตรพื้นฐานทางด้าน Digital Transformation ที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านเห็นภาพของการนำดิจิทัลเข้าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และทราบความต้องการเบื้องต้นในการนำดิจิทัลเข้าไปใช้ภายในธุรกิจของตน

สอบถามรายละเอียด
การเข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ 063-421-4494, 02-202-4594

หลักสูตรทั้งหมด

25 ก.พ. 2564

การใช้ Google Tools เพื่อการพัฒนาด้านการค้าและบริการ แบบบูรณาการ

รู้จักกับ Google Tools เครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาด้านการค้าและบริการที่จำเป็นสำหรับยุคการตลาดออนไลน์
16 ก.พ. 2564

หลักสูตรการใช้ Google Tools เพื่อการพัฒนาทางด้านการตลาด

ความสำคัญของ Google Tools เครื่องมือที่ต้องรู้จักและใช้เป็นในยุคการตลาดออนไลน์
6 ต.ค. 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจให้ DIProm ในยุค DIGITAL TRANSFORMATION

เทคโนโลยีดิจิทัลกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญมาก ที่จะเป็นตัวช่วยในการสื่อสารสินค้าและแบรนด์ของเราออกไปให้กับลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย และการเลือกใช้แพลตฟอร์มในการทำการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบันก็มีความหลากหลายมาก