ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเป็นไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจ ทั้งการผลิต การค้าและการบริการ ที่ต้องเผชิญกับการพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และเติบโตแบบก้าวกระโดด เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำหลักสูตรพื้นฐานทางด้าน Digital Transformation ที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านเห็นภาพของการนำดิจิทัลเข้าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และทราบความต้องการเบื้องต้นในการนำดิจิทัลเข้าไปใช้ภายในธุรกิจของตน

สอบถามรายละเอียด
การเข้าเรียนออนไลน์ได้ที่ 063-421-4494, 02-202-4594

หลักสูตรทั้งหมด

29 มี.ค. 2564

หลักสูตร DIProm Marketing Day ตะลุยตลาดออนไลน์ พิชิตยอดขายหลักล้าน

พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค และซอฟแวร์ มาสนับสนุนด้านการตลาดดิจิทัลออนไลน์
16 มี.ค. 2564

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม ERP+MRP เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้วยการใช้โปรแกรม ERP
16 มี.ค. 2564

หลักสูตร วิเคราะห์ เจาะลึก สร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ด้วย Big Data Analytics

การวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูล ด้วยการคิดเชิงวิพากษ์ (Exploratory Data Analysis with Critical Thinking) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยี Digital Transformation ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
9 มี.ค. 2564

หลักสูตร การใช้งาน Google Analytics เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อต่อยอดการทำการตลาดในอนาคต

รู้จักกับเครื่องมือดิจิทัลที่จะช่วยให้การทำธุรกิจกลายเป็นเรื่องง่าย และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อต่อยอดการทำการตลาดในอนาคต
25 ก.พ. 2564

การใช้ Google Tools เพื่อการพัฒนาด้านการค้าและบริการ แบบบูรณาการ

รู้จักกับ Google Tools เครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาด้านการค้าและบริการที่จำเป็นสำหรับยุคการตลาดออนไลน์
6 ต.ค. 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจให้ DIProm ในยุค DIGITAL TRANSFORMATION

เทคโนโลยีดิจิทัลกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญมาก ที่จะเป็นตัวช่วยในการสื่อสารสินค้าและแบรนด์ของเราออกไปให้กับลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย และการเลือกใช้แพลตฟอร์มในการทำการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบันก็มีความหลากหลายมาก